top of page

רישיון עסק לדוכני מזון

דוכני מזון מוגדרים על-פי צו רישוי עסקים עדכני משנת 2013 כ"רוכלות מזון" (סעיף 6.9 א' בצו הנ"ל). בהתאם גורם הרישוי היחיד שלהם הוא משרד הבריאות, וזאת בנוסף לרשות המקומית שאליה מוגשת הבקשה לקבלת רישיון עסק.

תוקפו של רישיון עסק לדוכן מזון הוא שנה אחת. כמו כל עסק שמוגש בו מזון מסוגים שונים, כולל כאלה שעלולים להיות מסוכנים לבריאות הציבור, הדרך אל הרישיון ההכרחי לצורך הפעלת הדוכן כחוק אינה פשוטה, שכן משרד הבריאות מציב בפני בעלי העסק רשימת דרישות ארוכה ומפורטת – וחובה להקפיד על כל ניואנס וניואנס.

אילו דרישות מציב משרד הבריאות מדוכני מזון באירועים?

על-מנת לקבל רישיון עסק להפעלת דוכן מזון באירוע או יריד, יש לעמוד בשורה ארוכה של תנאים, שאותם כאמור מציב משרד הבריאות, שמופקד על שמירת בריאות הציבור.

בין הדרישות העיקריות:

  • הובלת דברי המזון אל היריד תתבצע אך ורק ברכב שמיועד לכך ובתנאי שלבעליו רישיון עסק תקף להובלת מזון.

  • הובלת מזון חם תתבצע בטמפרטורה של לפחות 70 מעלות צלזיוס. הובלת מזון קר – בטמפרטורה של לא יותר מ-4 מעלות צלזיוס.

  • מוצרי מזון מן החי מחויבים בתעודה של רופא וטרינר.

  • אחסון מזון למשך יותר מ-6 שעות יתבצע אך ורק במתקן קירור או הקפאה פעיל, או לחילופין במתקן חימום. הן מתקני קירור והן מתקני חימום יצוידו במד טמפרטורה תקין.

  • נדרשת הפרדה בין המקום בו נשמר מזון חם לבין המקום בו נשמר מזון קר, ובין שני אלה לבין האזור שבו מחולק או נמכר מזון לאורחי האירוע/יריד. כמו כן חובה להקפיד על הפרדה מלאה בין האזור שבו מכינים מזון לבין המקומות שבהם ישנו מזון מוכן.

  • יש להקפיד על מרחק של לפחות 10 מטרים בין הדוכן לבין אזורי איסוף אשפה.

  • חל איסור מוחלט למכור מזון מן החי שהוכן בבית. ניתן למכור דברי מאפה שהוכנו בבית.

  • הגשת המאכלים תתבצע בכלים חד פעמיים בלבד.

  • בתום כל יום יש להשליך לפח האשפה את כל המאכלים המוכנים או החצי מוכנים, ולמעשה כל מזון שעבר טיפול כלשהו.

מומלץ בחום להגיש בקשה לרישיון עסק לדוכני מזון באמצעות מומחים בתחום רישוי עסקים שצברו ניסיון ספציפי בקבלת רישיון עסק לעסקים בתחום המזון.

פוסטים מומלצים
פוסטים אחרונים
חפש בעזרת תגיות
bottom of page